uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 25. 4. 2024, Cubex Centrum Praha

Představení partnerů

Krátké informace o některých partnerech prvního ročníku

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura CzechInvest se zaměřuje na podporu udržitelnosti a podnikání v oblasti nových technologií. Spolupracuje s významnými asociacemi a odvětvovými organizacemi a aktivně hledá nová technologická řešení energetické náročnosti. CzechInvest podpořil založení Českého bateriového klastru a v rámci Technologické inkubace poskytl finanční podporu šesti startupům. V minulém roce navázal CzechInvest úzkou spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Cirkulárním HotSpotem, v rámci, které se zaměřil na podporu cirkulární ekonomiky a ekologického podnikání.

CzechInvest se také účastnil významného veletrhu Ecomondo zaměřeného na téma udržitelnosti. Díky těmto aktivitám CzechInvest podporuje podnikání, které je šetrné k životnímu prostředí a zároveň pomáhá s hledáním nových a udržitelných technologií. V roce 2023 se bude CzechInvest věnovat tématu ESG v rámci směrnice CSRD, vstupuje do projektu „Accelerate the Twin Green and Digital Transitions“ a bude se plně věnovat rozvoji EcoTech Hub na úrovni konsolidace zástupců státní správy v procesu transformace českého průmyslu.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Avery Dennison Praha spol. s r.o.

Rozhodnutí o balení, která činí majitelé a designéři značek, jsou kritickým faktorem pro rozvoj cirkulární ekonomiky. I když se mohou zdát malé, etikety hrají významnou roli při vytváření šetrnějších obalů a pomáhají dosáhnout stanovených cílů udržitelnosti. Ve společnosti Avery Dennison se zavázali, že každý nový výrobek bude udržitelnější než jeho předchůdce. Nejlepším příkladem je inovativní samolepicí materiál CleanFlake™jenž umožňuje skutečnou a čistou recyklaci PET obalů. Toto řešení bylo v minulém roce úspěšně zařazeno do standardního portfolia. Díky tomuto inovativnímu přístupu je nyní recyklace nejen PET obalů v potravinářské kvalitě dostupnější a levnější pro celý obalový průmysl.

Společnost Avery Dennison na trh uvádí materiály s obsahem recyklátu jak pro segment papírových, tak i plastových etiket. Pro uzavření recyklačního koloběhu v odvětví etiket v Avery Dennison vyvinuli a v roce 2022 uvedli na trh, službu AD Circular, která zajišťuje sběr a následnou recyklaci podkladových materiálů. Tato služba umožní znovu využít tuny odpadového materiálu, který bohužel stále velmi často končí na skládce. V Avery Dennison je každodenní snahou vést odvětví k udržitelné budoucnosti se závazkem zachovat a obohatit prostředí, ve kterém všichni společně žijeme a pracujeme.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

CRESTYL real estate, s.r.o.

Udržitelnost, respekt k životnímu prostředí a komunitě, stejně jako transparentní řízení patří ke Crestyl Group od jeho počátků. Dnes je obrovskou výhodou, že má na co navazovat a orientuje se v trendech i v praxi moderní architektury a výstavby přátelské k lidem, komunitě i přírodě.

Crestyl má před sebou spoustu důležitých kroků – ať už finalizaci ESG strategie nebo nefinanční zprávy za rok 2022, které chce podniknout, aby ve svých projektech nadále uplatňoval trendy, kterých bude v oboru real estate nejen s ohledem na jeho hlubokou stopu v oblasti emisí přibývat tím rychleji, čím více se bude blížit přelomový rok 2050. Všechny kancelářské budovy získaly certifikát šetrného stavitelství LEED Gold, nejnovější, které jsou ve výstavbě v pražském projektu Hagibor, aspirují na úroveň LEED Platinum.

Neustále hledá inspiraci a dobré příklady z praxe u těch, kdo jsou spolu s ním na ESG, ať už jde o finanční instituce nebo odborné platformy jako je Česká rada pro šetrné budovy. Ve svých projektech dbá na to, aby byly snadno dostupné veřejnou dopravou nebo na kole, byly co nejvíce zelené a poskytovaly tak prostor pro život drobné havěti zajišťující nezbytnou biodiverzitu. Stejně tak klade důraz na optimalizaci spotřeby energií a vody, efektivně nakládá s dešťovou vodou, nebo využívá principů cirkulární ekonomiky a materiály, které splňují podmínky pro opakované použití, znovu používá na stavbě. Myslí také na všechny, kdo v jeho projektech nebo jejich blízkosti žijí a pracují, aby se v nich cítili dobře a měli dobrý přístup ke službám nebo sociální infrastruktuře.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Česká spořitelna, a.s.

Posláním České spořitelny je spoluvytvářet silnější a udržitelnější společnost, kterou tvoří finančně zdraví, vzdělaní a sebevědomí občané a firmy. Věří, že budoucí růst a prosperita musí být založeny na udržitelný rozvoj. Banka se snaží pomáhat klientům při transformaci jejich aktivit k finančnímu zdraví a udržitelnosti. Nabízí “zelené” produkty domácnostem – např. Hypotéku pro budoucnost, a také komplexní ESG poradenství firmám.

Problematiku ESG neomezují pouze na “E”, tedy na snižování negativních dopadů na životní prostředí. Aktivně řeší i problematiku “G”, tedy rovné příležitosti mužů a žen a vnitrofiremní diverzitu, díky čemuž se pravidelně umisťují mezi TOP zaměstnavatele. Důraz kladou i na oblast “S”, což se promítá do snahy dceřiné společnosti Dostupné bydlení ČS pomoci s novou výstavbou, která přinese cenově dostupné a nájemní byty pro profese potřebné k dlouhodobé udržitelnosti našich měst a obcí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

ČEZ, a. s.

Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí firemní kultury Skupiny ČEZ již od jejího založení v roce 1992. Jako jedna z největších českých firem jde příkladem a mění energetický sektor na udržitelnější, ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. V souladu s principy ESG je postavená i jejich skupinová strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

Jejími hlavními strategickými prioritami jsou:

  • přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení klimatické neutrality do roku 2040
  • poskytování nejvýhodnějších energetických řešení s nejlepší zákaznickou zkušeností na trhu
  • rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG a být mezi 20 % nejlépe hodnocených energetických společností do roku 2023

Zástupci Skupiny ČEZ věří v maximální transparentnost: jejich ESG data jsou veřejně dostupná on-line pro všechny zájemce, a celkem dávají k dispozici téměř 800 údajů.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Danone a.s.

Danone se zrodilo z myšlenky, že zdraví je předpokladem pro zdravě fungující společnost. S podobnou myšlenkou zakladatel Isaac Carasso začal vyrábět před více než sto lety své první jogurty, původně prodávané jako lék, aby pomohl dětem zbídačeným první světovou válku. S postupujícím lidským pokrokem a technologickým rozvojem ale také stále patrnějším dopadem klimatické změny poháněným závislostí lidské populace na spalování fosilních zdrojů, byla tato myšlenka obohacena o nutnost dosažení rovnováhy mezi produkcí zdravých potravin a zdravě a předvídatelně fungující planetou.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, je pro Danone základním stavebním kamenem ke skutečně udržitelné budoucnosti. Ostatně zemědělství se společně s odlesňováním významně podílí na uvolňování značného množství uhlíku do atmosféry a oslabuje schopnost planety své ekosystémy přirozeně regenerovat. I proto postupně Danone přechází v rámci své dlouhodobé koncepce na model regenerativního zemědělství, který nemá menší ambici než postupně obnovit zdraví půdy zasažené intenzivním zemědělstvím a vrátit její schopnost hostit život, zadržovat vodu a bránit erozi.

Současně je důležité přehodnotit i snižování emisí metanu, jež produkují hospodářská zvířata, a který je násobně silnější plyn než oxid uhličitý, čímž přispívá k zahřívání naší planety výrazně rychleji. Danone se proto čerstvě rozhodlo snížit své emise metanu o 30 % z produkce mléka do roku 2030. I toto snižování však má své limity, proto bude hrát čím dál zásadnější roli i čistě rostlinná strava s výrazně a prokazatelně nižším dopadem na životní prostředí.

V neposlední řadě bude nezbytné hledat řešení i pro cirkularitu obalů, chránit rozmanitost druhů na naší planetě a současně benefitovat z rozmanitosti a unikátnosti nás, lidí, druhu, který dokázal Zemi postupně přetvořit ke svému užitku, a který ji dnes za svůj evoluční úspěch mnoho dluží. Danone tuto výzvu přijalo, a stejně tak, jako před 100 lety, bude zdraví lidí i planety klíčovým předpokladem pro úspěšnou budoucnost, tentokrát nás všech.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Deloitte Advisory s.r.o.

Deloitte je globální společností působící v 150 zemích světa v oblasti právních, finančních, daňových, auditních, IT a poradenských služeb. V roce 2020 Deloitte Česká republika založil samostatný tým zabývající se poradenstvím v oblasti udržitelnosti a ESG rizik a zaměřující se na strategie udržitelnosti, výpočet a vykazování uhlíkové stopy, energetickou účinnost, dekarbonizační strategie a reporting udržitelnosti.

Jako společnost si Deloitte stanovila jasné cíle a zaměřila se zejména na přijetí opatření ke snížení jejich emisí. Od roku 2019 snížili emise ze služebních cest až o 50 % plného pracovního ekvivalentu a přešli na 100% obnovitelnou energii pro jejich budovy (91 % veškeré elektrické energie spotřebované Deloitte v roce 2022 bylo z obnovitelných zdrojů). Díky aktivní spolupráci s jejich dodavateli mají vliv na snížení uhlíkové stopy u více než poloviny z nich.

Spustili strategii s názvem WorldClimate, která má za cíl podporovat odpovědné klimatické volby jak uvnitř jejich organizace, tak samozřejmě ale i mimo ni, například podporou vzdělávání a rozvoje znalostí, přímou finanční podporou environmentálních projektů nebo zapojováním jejich zaměstnanců do zelených projektů.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Horvath & Partner Management Consulting GmbH

Zástupci společnosti Horváth zdůrazňují, že změna klimatu a odpovídající ambiciózní národní a mezinárodní cíle ochrany klimatu vedou k zásadním změnám jak v ekonomice, tak v naší společnosti. Procházíme energetickou, tepelnou a transportní transformací, a proto společnosti ze všech průmyslových odvětví mají za úkol měnit i své obchodní modely tak, aby snížily dopady na životní prostředí v celém svém hodnotovém řetězci. Tato zelená transformace přináší nejen množství příležitostí, ale také nové výzvy pro vedení těchto společností.

Tým odborníků firmy Horváth podporuje své klienty v jejich udržitelné a zelené transformaci:

  • v oblasti zelených obchodních modelů a strategií zahrnujících dekarbonizaci, vodík a oběhové hospodářství;
  • v managementu udržitelnosti, počínaje strategiemi ESG přes zveřejňování informací o regulaci a risk management až po správu a řízení společnosti a organizační změny; a
  • na úrovni operativní tvorby hodnot, od vývoje produktu a jeho prodeje přes dodavatelský řetězec a nákup až po provoz samotný.

Horváth má bohaté zkušenosti v pomoci svým klientům, špičkovým společnostem ve svém odvětví, aby jejich zelené transformace byly úspěšné.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Lidl Česká republika v.o.s.

„Na cestě k lepšímu zítřku.“ To je hlavní princip odpovědného podnikání obchodního řetězce Lidl, který jej každý den nutí přebírat zodpovědnost za své jednání a naplňovat svůj příslib kvality. S ohledem na celý hodnotový řetězec se Lidl připravuje na budoucnost, která je v souladu s životním prostředím, staví člověka do středu všeho, co dělá, a přispívá k udržitelnější spotřebě. Vizí Lidlu je co nejkvalitnější a nejudržitelnější sortiment za nejlepší cenu.

V praxi to znamená např. soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin (reformulace potravin, snižování cukru a soli, nahrazování umělých barviv apod.). Úzká spolupráce s dodavateli navíc přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Dále jde snižování ekologické stopy podnikání Lidlu (např. šetrné budovy, energetický management, nakládání s odpady a foodwaste) a ve spolupráci s dodavateli i o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků (redukce plastů, úprava obalů k lepší recyklovatelnosti). Za nedílnou součást strategie udržitelnosti Lidl považuje cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení Lidlu je i podpora specifických potřeb a komunit, kde působí.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Linde Material Handling je dodavatel řešení skladů, zahrnujících manipulační techniku, regálové systémy či automatizaci včetně robotických vozíků. Firma se dlouhodobě věnuje energy managementu a patří mezi průkopníky v oblasti pohonu vozíků na alternativní paliva. V ČR firma dodala mnoho vozíků na stlačený zemní plyn včetně plnicích stanic nebo elektrických vozíků s lithium-iontovými bateriemi. V případě zákazníků používajících olověné baterie přebírá Linde akumulátory na hranici jejich životnosti a regeneruje je v Centru pro regenerace trakčních baterií.

Na začátku roku oznámila skupina KION Group, mateřský koncern společnosti Linde Material Handling, zahájení výroby vlastních palivových článků. Díky tomu bude globální intralogistická skupina pro své průmyslové vozíky vyvíjet a vyrábět vlastní systémy vodíkových palivových článků. Tato technologie neprodukuje provozní emise, a tak vozíky mohou být provozovány uvnitř skladů. Vodík pro palivový článek manipulační techniky může pocházet z regenerativních zdrojů (např. bioplynu) nebo vzniká elektrolýzou na základě sluneční či větrné energie.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Mattoni 1873 a.s.

Mattoni 1873 vidí v dlouhodobé udržitelnosti základ svého podnikání. Ve všech osmi zemích a jedenácti závodech, které provozuje, usiluje o zavedení principů cirkulární ekonomiky. Ambicí firmy je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Kromě snahy o zavedení plošného cirkulárního zálohového systému na PET lahve a plechovky, přepravuje společnost své výrobky po železnici, dlouhodobě snižuje spotřebu energie a primárních zdrojů a zavádí další opatření. Uhlíková neutralita není však cílem konečným. Mattoni 1873 již nyní rozvíjí programy „nature positive“, které cílí na podporu biodiverzity v okolí minerálních pramenů, a tedy přináší pozitivní změnu do přírody, v jejímž rámci podniká.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Nestlé Česko s.r.o.

I díky více než 150leté historii se Nestlé vždy řídilo dlouhodobým pohledem.  Po mnoho let plnili závazky vyplývající z jejich konceptu společenské odpovědnosti Vytváření sdílených hodnot. Při pohledu na změny ve společnosti a vůbec při pohledu do budoucna je jasné, že měnit se musí i oni. V roce 2019 vyhlásili svoje cíle k dosažení nulových čistých emisí do roku 2050.

Být jen udržitelný však nestačí, musí se naučit i obnovovat, být regenerativní. Regenerativní cesta Nestlé začíná v zemědělství. Více než 70 % jejich globálních emisí vzniká u zemědělců a zpracovatelů surovin nutných pro výrobu. Regenerativní zemědělství je zakořeněno v postupech, které pomáhají zlepšovat zdraví a úrodnost půdy, ukládat uhlík, zadržovat vlhkost a chránit a obnovovat biodiverzitu.  Cílem společnosti je spolupracovat s dodavateli na transformaci k regenerativnímu zemědělství a snižovat nejen uhlíkovou stopu, ale přispívat ke zlepšení ekosystémů.

Příroda má schopnost růst, vyvíjet se a prospívat. V přírodě nic takového jako odpad neexistuje. Vše je regenerativní. Je načase, aby se podnikání inspirovalo přírodou – aby se posunulo od lineárního modelu „vzít-vyrobit-zahodit“, který extrahuje hodnotu, k modelu, který je cirkulární a funguje v zájmu systému jako celku. Nové obalové materiály a vůbec cirkulární fungování je i pro Nestlé velkou výzvou.

Regenerace je cesta a jako všechny cesty začíná prvními kroky, experimentováním a spoustou učení. Ale směr je jasný: Nestlé se bude inspirovat přírodou a bude se snažit pomoci vytvořit odolnou budoucnost pro naši planetu, její obyvatele a naši společnost. Když se podíváme na příštích 150 let, nic menšího nebude stačit.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

V Panattoni se věnují problematice trvale udržitelného rozvoje zcela komplexně. Všechny budovy jsou vystavěny v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Každá nová budova je certifikována dle globálního standardu environmentálního hodnocení BREEAM New Construction v minimální úrovni Excellent. V maximální míře jsou využívány certifikované stavební materiály se sníženou uhlíkovou stopou. Cílem společnosti je snížit spotřebu energií a vody, eliminovat efekt tepelného ostrova, maximalizovat recyklaci a opětovné použití odpadu, podporovat nízkouhlíkovou dopravu a správně nakládat s dešťovou vodou.

Stále hledají nové trendy a inovace v rámci členství v České radě pro zelené budovy (CZGBC). Požadavky na moderní výstavbu budov však nekončí energetickou úsporností, ale zahrnují také stránku sociální a environmentální. Proto v jejich parcích naleznete zázemí pro různé druhy živočichů, jako jsou včelí úly, broukoviště, ještěrkária, žabí hrady i unikátní remízky. Jejich standardem je výsadba geograficky původních druhů stromů a zeleně v rámci areálu, kterou následně po ukončení primárního růstu navrací zpět okolní krajině.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Penny Market s.r.o.

Vše, co v PENNY dělají, dělají HEZKY ČESKY. Aktivity PENNY na poli udržitelnosti začínají u pomoci potřebným ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, s níž mají i společný projekt Hezky česky bez plýtvání, v jehož rámci přispěli více než 20 milióny na výstavbu nového centrálního skladu i rozvoj distribuční sítě potravinových bank. Proti plýtvání potravinami bojují také vlastním projektem PENNY pro ZOO nebo zvýhodněnými bedýnkami s ovocem a zeleninou.

Při výstavbě i modernizaci jejich prodejen využívají v nejvyšší možné míře úsporné a ekologické technologie počínaje LED osvětlením, unikátní chladící a mrazící technologií, fotovoltaickými elektrárnami nebo i užitím dřeva při výstavbě prodejen. Nedávno představili nejekologičtější celodřevěnou prodejnu u nás vůbec, a to ve Skutči na Chrudimsku, která je vybavena nejmodernějšími technologiemi, a další podobné budou následovat.

Projektem, na který jsou hrdí, je projekt PENNY pro včely, kdy se nejen zasazují o šíření povědomí o významu včel a opylování na produkci potravin a stav našeho životního prostředí, ale sami se starají o více než 2 milióny včel. A kromě řady dalších aktivit, kdy chtějí být všem dobrým sousedem, podporují také ve spolupráci s Nadace Krása pomoci seniory a na podporu a zdraví přišli v roce 2021 s vlastním projektem Hýbeme se hezky česky.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.

Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.

Schoeller Allibert dlouhodobě usiluje o vytváření efektivních řešení a inovací pro zákazníky. Jejím cílem je dosáhnout odklonu od obalů na jedno použití. Přispívá k přechodu na oběhové a nízkouhlíkové hospodářství, díky čemuž snižuje zátěž životního prostředí způsobenou odpadem z obalů. Její heslo totiž zní: „Making plastic packaging too good to waste“, neboli „Vyrábět plastové obaly je příliš dobré na to, aby se s nimi plýtvalo“.

Společnost již zrecyklovala 36 057 tun plastů do nových vysoce kvalitních přepravek, kontejnerů a palet. Vyrábí 100% recyklovatelné obaly, u výrobků optimalizuje jejich maximální životnost a neustále prověřuje výrobní proces, abych nadále snižovala uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí. Schoeller Allibert spolupracovala s organizací Waste Free Oceans a na základě této zkušenosti po 2,5letém výzkumu úspěšně vyrobila přepravku WFO-box OceanlX, která je z velké části vyrobena z recyklovatelného rybářského náčiní.

Více informací o společnosti a jejím vztahu k udržitelnosti naleznete ZDE.