uvádí...
Czech & Slovak Sustainability Summit, 10. 4. 2025, Cubex Centrum Praha

Galerie posterů 2024

Prohlédněte si postery z druhého ročníku Sustainability Summitu

Cílem summitu byl představit co největší počet úspěšných udržitelných projektů. Protože se do programu konference nevešlo všech 62 nominovaných projektů, organizátoři zařadili programovou část, která je běžná na vědeckých kongresech: galerii posterů. Po celý den byly v udržitelných stojanech vystaveny plakáty vytištěné s podrobnými informacemi o projektech. Během přestávek na brunch a oběd byli autoři u posterů k dispozici osobně, aby zájemcům svůj projekt představili a odpověděli na jejich dotazy.

Projekty vystaveny v galerii posterů druhého ročníku:

Projekt redukce primárních zdrojů pro etikety

Avery Dennison Praha spol. s r.o.

Jedná se moderní materiály, které mají potenciál plně nahradit běžné produkty s vyšším negativním dopadem na životní prostředí. V souladu s principem REDUCE jsme ve spolupráci s předními dodavateli komponentů hledali potenciál úspor v každé jednotlivé součásti samolepící konstrukce. Výsledkem je garantovaná úspora zdrojů ve vrchním materiálu minimálně o 10 % v případě papírové etikety a o 20 % v případě etikety foliové. Podařilo se nám také novým procesem superkalandrování redukovat tloušťku podložky etiket v průměru o 3 mikrony se zachování pevnosti v tahu i odolnosti trhu při aplikaci. Výsledkem jsou materiály výkonnostně ekvivalentní pro standardně používané etikety ve všech odvětví. Jsou plně recyklovatelné, části konstrukce z papírových vláken jsou z udržitelně obhospodařovaných lesů pod hlavičkou FSC® certifikace. Podložka etiket je vhodná pro sběr a recyklaci v programu ADCircular.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Recyklace poprvé poráží spalování v likvidaci nemrznoucích kapalin

CLASSIC Oil s.r.o.

Většina systémů přenášejících energii využívá nemrznoucí směsi pro transport chladu nebo tepla. Ty vlivem používání v kovových konstrukcích relativně rychle ztrácejí své vlastnosti a v řádu let se z nich stává nebezpečný odpad (NO) >1 200 tun za rok v ČR. Jejich nejhodnotnější složka – glykol, vždy vyráběná z antropogenního zdroje v zahraničních rafineriích, má však téměř neomezené opakované použití. Přihlašovatel využívá jedinečnou inovativní technologii na bázi elektricky nabitých membrán, jež spojuje procesy předúpravy, aktivního uhlí a filtrace, finalizované vysoce účinnou elektrodialýzou. Z původního NO pak vzniká čistá směs vodného roztoku glykolu s více jak 90 % materiálovou výtěžností. Recyklát je na témže místě ihned použit do výroby produktu identického s tím, ze kterého vznikl odpad. Tento příklad cirkulární ekonomiky tak není jen ekologický (šetří přírodní zdroje, využívá odpady a má výrazně nižší uhlíkovou stopou), ale díky nízké energetické náročnosti je také ekonomický.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Zádrž vody na Broumovsku

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. a Strategická rada regionu Broumovsko

Sestavujeme projekty, které zvyšují zádrž vody v krajině. Spolupracujeme se spolkem Živá voda, se kterým společně navrhujeme Studie proveditelnosti zádrže vody v celých povodích toků.
Projekty jsou unikátní v tom, že navrhují komplexní řešení úpravy krajiny v rámci celého povodí. Nejlepší zádrží vody jsou velká množství drobných opatření v celé ploše povodí.
Navrhujeme: částečné přerušení meliorací, tvorbu tůní a mokřadů, tvorbu poldrů, svejlů, zatravnění v místech eroze, nové výsadby zeleně v krajině, zmeandrování narovnaných toků aj. Konkrétním návrhům předchází práce v terénu, kdy se mapují pomocí GPS všechny vodní prvky v krajině, eroze, prameny, meliorace a jejich vyústění. Na základě těchto i dalších dat navrhujeme jednotlivá opatření.
Studie proveditelnosti slouží jako předběžný materiál, který je následně diskutován s vlastníky pozemků, přetvořen v projekt a po získání prostředků realizován. Usilujeme o to, aby bylo možné celý projekt replikovat na další území ČR i Evropy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Systém sdílení ESG dat Synesgy pro korporace a banky

CRIF - Czech Credit Bureau a.s.

Vytvoření strukturovaného ESG dotazníku s předdefinovanými odpověďmi limitující čas na analýzu odpovědí, otázky jsou rozdělené do sekcí a řada otázek je na sebe navazují s vnitřní logikou, tj. jedna otázka otevře řadu dalších otázek. Dotazník rozlišuje povinné a nepovinné otázky, je doplněný o nápovědy, automatizované validace (číslo, datum) a kontroly rozsahu a vynucuje vysvětlení (princip „comply-or-explain“). K vybraným otázkám je možné přidávat přílohy (pdf, jpeg, xls), systém indikuje pokud příloha není přiložená. Možné průběžné ukládání draftu a sledování stavu. Systém automaticky kontroluje vyplněnost povinných otázek, v případě chybějících je označí a neumožní dotazník označit za hotový. Pro bankéře nabízí stažení příloh formou zip, jednotlivých dotazníků formou pdf nebo celého seznamu hotových dotazníků v xls. Možnost stahování přes API ve formátu json a další funkcionality. Existuje jeden seznam bankovních klientů, do kterého mají přístup všechny participující banky.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Rezervace velkých kopytníků

Česká krajina, o.p.s.

Projekt je založený na obnově přírodních procesů v krajině. Obnovuje přírodu prostřednictvím přirozené pastvy velkých kopytníků (zubr, divoký kůň, zpětně šlechtěný pratur). Pastva velkých kopytníků obnovuje krajinu lépe a rychleji než pastva hospodářských zvířat nebo kosení. Navíc jsou velcí kopytníci atraktivní pro veřejnost a pomáhají vytvářet vztah lidí k přírodě. Velcí kopytníci působí jako lékaři nemocné krajiny. dokáží odstraňovat hrubé a málo úživné druhy trav, které běžná domácí ani lesní zvířata nespásají, a uvolňují prostor pro vzácné květiny a na ně vázané motýly. Výsledkem je obnova biologické rozmanitosti přírodních kvetoucích luk, která nemá v Česku obdoby. Projekt je zároveň edukativní a upozorňuje na účinnější způsoby bije se změnami klimatu (pastevní ekosystémy velkých kopytníků váží o 50 % více uhlíku, než všechny lesy na planetě). Projekt slouží jako příklad dobré praxe, po jeho vzoru vzniklo dalších 14 rezervací po celé ČR. Inovativně využívá digitální technologie.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Snižování energetické náročnosti výrobních strojů a procesů

České vysoké učení v Praze / Fakulta strojí / RCMT

Projekt zahrnuje více příkladů analýz a realizací různých typů opatření pro úspory elektrické energie ve vybraných výrobních procesech. Ukazuje typická slabá místa, způsoby jejich identifikace a možné způsoby jejich řešení.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

EPC Projekt – Nemocnice Česká Lípa

ČEZ, a. s.

Realizací projektu EPC v nemocnici v České Lípě ČEZ ESCO garantuje minimální roční úsporu ve výši 14,2 mil CZK a docílí snížení emisí CO₂e o 2 732 t. Součástí smlouvy je i zajištění financování, nemocnice nemusela na investici vynakládat vlastní zdroje. V rámci projektu došlo ke kompletní modernizaci vytápění areálu, včetně ohřevu teplé vody. Byl vybudován nový teplovodní tepelný zdroj a renovovány předávací stanice tepla, zřízen nový centrální dispečink, modernizována vzduchotechnika a instalována rekuperace tepla. Provedena byla i opatření omezující neúčelnou spotřebu vody. V interiéru i venkovním areálu dále proběhla renovace osvětlení a osazení prostor LED svítidly. Zrychlila se také příprava jídel v kuchyni, došlo k optimalizaci používání spotřebičů podle toho, kolik a jakých jídel je připravováno. Úspory jsou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla měří nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti a koncentrace CO₂ pro optimální řízení ventilace.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Úspora emisí v dálkových přepravách a vlastní dobíjecí infrastruktura

DACHSER Czech Republic a.s.

Na pravidelnou noční dálkovou linku na trase Kladno – Hradec Králové a zpět o délce 370 km nasadil Dachser elektrické vozidlo Volvo FH Electric. To kromě toho v ranních a dopoledních hodinách realizuje i systémové přepravy ve Středních Čechách, které čítají dalších 370 km za den. Na linku navazují v Praze a Hradci Králové regionální rozvozy také s nulovými emisemi. Druhá, pravidelná mezinárodní linka Hof (Německo) – Kladno a zpět je nově realizovaná vozidlem eActros od Mercedes-Benz, jezdí v noci a má nájezd 460 km denně. Obě elektrická vozidla jsou používána jako tandemové soupravy se 2 výměnnými nástavbami, jejich kapacita je tedy vyšší než u běžného návěsu. Linky jezdí v pracovní dny, tedy 250 dní v roce. Z důvodu malé hustoty veřejné sítě dobíjecích stanic investoval Dachser do vlastní infrastruktury. S ohledem na budoucnost logistiky vybudoval 21 dobíjecích stanic pro nákladní a os. vozy – Kladno (7x), České Budějovice (1x), Hradec Králové (7x), Ostrava (4x), Brno (2x dokončení v 2024).

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Snižování přímých emisí regenerací chladiv u chladícího zařízení

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Emise HVAC zařízení se dělí na přímé a nepřímé. Tuto problematiku hodnotí v ČSN EN 378-1 komplexně ukazatel TEWI [kg ekv. CO₂] značící celkový potenciál globálního oteplování. Zatímco nepřímé emise můžeme snížit zvýšením energetické účinnosti zařízení, tak přímé výrazně snižujeme regenerováním chladiva po ukončení životnosti HVAC zařízení. Cirkulární ekonomika chladiv hraje nově velmi významnou roli i v novele Nařízení 517/2014 o F plynech z února 2024. Průmyslová společnost Galvanoplast Bohemia Liberec (specialista na galvanické pokovení plastů) se ve spolupráci s výrobcem Daikin vydala cestou snížení jak přímých, tak nepřímých emisí HVAC. Při výměně stávajícího zařízení pro chlazení výrobního procesu za nové, energeticky účinnější, nechala namísto likvidace společností Daikin zregenerovat 234 kg chladiva ze stávajícího měněného chladícího zařízení. Tímto významným krokem ušetřila adekvátní množství panenských chladiv, kdy se regenerovaná chladiva opětovně použijí pro další zařízení.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

DPD monitoring kvality ovzduší v Praze

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Co sledujeme?
• Měříme jemné prachové částice PM 2.5 (pomocí laserových sensorů Pollutrack), které poškozují zdraví obyvatel.
Co je naším cílem?
• Zlepšit informovanost obyvatel, inspirovat lokální autority k akcím a optimalizovat trasy kurýrů

Na 20 budov (statické body) a 90 našich dodávek jezdících denně po Praze (dynamické body) jsme nainstalovali unikátní měřící zařízení, které real-time pomocí laserových senzorů snímá jemné prachové částice PM2.5. Denně v průměru uložíme do systému 58 000 dat. Ta se snímají ve 12vteřinových intervalech. Výsledkem je report kvality ovzduší ve vícero rovinách:
• live – živý stav na jakékoliv adrese v Praze + doporučení pro občany, jak by se ideálně měli v dané situaci chovat, co dělat/nedělat. Odkaz na veřejný portál: https://shorturl.at/itBL9
• rozsáhlá data vč. heat map, hotspotů a mapy pokrytí vč. hodnot indexu za určité období a místo (v μg/m3) – slouží pro lokální autority, aby na jejich základě přijaly nápravná opatření

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Revitalizace školy Českobrodská 32a, Praha

ECOTEN s.r.o.

Navzdory snahám, CO2 zatím stále při přepravách vzniká. Celosvětové projekty na ochranu klimatu mohou tyto emise kompenzovat. Projekt zero emissions zajišťuje klientům společnosti Gebrüder Weiss kompenzaci emisí CO2 vzniklých přepravou jejich zásilek. Přesně vypočítané částky putují právě na celosvětové projekty k ochraně klimatu. Množství emisí CO2 vypočítá systém EcoTransIT na základě podkladů ze systému řízení dopravy (TMS). Metodika zohledňuje všechny fáze přepravního procesu a použité druhy dopravy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Poolingová půlpaleta z recyklátu

GOPALL, s.r.o., Stabilplastik spol. s r.o., Penny Market

V roce 2023 byla do poolingového systému GOPALL zapojena paleta Stabilplastik. V rámci systému GOPALL byla tato paleta certifikována pro dodávky mj. ovoce a zeleniny do PENNY v ČR. Tyto palety vyráběné z plastového odpadu nahrazují dřevěné půlpalety s nízkou životností a neefektivní logistikou. V provozu bylo dlouhodobým užíváním vysledováno, že původní půlpalety vydrží v průměru do 5 obrátek. Oprava je kvůli konstrukci (kombinace komponent z oceli, polypropylenu a dřeva) velice problematická. Na druhé straně paleta Stabilplastik vydrží více než 20x více. Díky zapojení do poolingu – efektivní redistribuce – se pak navíc ušetří většina emisí, které by se jinak uvolnili do ovzduší. GOPALL totiž palety nezaváží z míst kam byly dodány, ale protože je může „kus za kus“ vzájemně započítávat u všech svých partnerů, využívá výhradně nejbližší místa odeslání. Navíc palety dodává jen po celokamionovém množství, využívá tedy maximální kapacity nákladních vozů. Tím jsou emise CO₂ minimalizovány.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Green0meter Forest Tracker

Green0meter

Green0meter Forest Tracker je inovativní mobilní aplikace zaměřená na malé farmáře v Indonésii, kteří se zavazují k ochraně životního prostředí a podpoře místních komunit. Tato aplikace nabízí pokročilé technologie pro monitorování odlesňování, index biodiverzity, upozornění na ohrožené druhy a angažovanost komunity. Umožňuje farmářům legální a zodpovědné zemědělské praktiky s přístupem k záznamům o vlastnictví půdy a poskytuje vzdělávání a podporu v oblasti ekologického zemědělství. S Green0meter Forest Tracker farmáři nejen kultivují půdu, ale také pečují o ekosystém, což jim umožňuje vyvážit zemědělské aktivity s ochranou životního prostředí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Dobíjecí stanice pro e-mobilitu s důrazem na udržitelnost

IONT tech s.r.o.

Firma IONT tech s.r.o. vyrábí zařízení pro dobíjení elektrokol (modely e:bike) a elektromobilů (modely e:car), jejichž filozofie je postavena na třech pilířích – design, udržitelnost a přizpůsobitelnost. Na rozdíl od běžného obchodního modelu, kdy levnější asijská produkce urazí cestu přes půl planety a v Evropě se pouze rebranduje, produkty (zejména série WALL (e:car i e:bike)) IONT tech jsou navrženy tak, aby v průběhu celého životního cyklu snižovaly své dopady na prostředí. Vývoj a výroba probíhá v ČR pro (nejen) ČR z 90 % českých komponent, produkty jsou baleny do chytře navržených jednodruhových obalů z recyklované lepenky (oceněno Obal roku a World Star 2023) a jejich těla jsou vyrobena z nerezové oceli a skla tak, aby významně prodlužovaly životní cyklus. Jednoduchý funkční design s možností přizpůsobení grafiky a modulární architektura komponent reaguje na potřeby zákazníka, nikoliv opačně. Tím se vytváří produkt, který zákazník chce, ne takový, který mu je vnucen.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

EWA: zařízení na získávání vody z prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí

KARBOX s.r.o.

Projekt „EWA – Emergency Water from Air“ představuje revoluční zařízení schopné efektivně extrahovat pitnou vodu přímo z atmosférického vzduchu, i v podmínkách s extrémně nízkou vlhkostí. Projekt je výsledkem spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) a jeho Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB), společně se společností Karbox. Tato synergická spolupráce vedla k vývoji a výrobě unikátního zařízení, které efektivně transformuje vlhkost vzduchu na čistou, pitnou vodu. Zařízení EWA, využívající inovativní metody kondenzace a filtrace, představuje řešení pro oblasti trpící nedostatkem vodních zdrojů, zatímco zároveň podporuje udržitelný rozvoj a snižuje environmentální dopad tím, že minimalizuje potřebu dopravy vody. EWA je příkladem úspěšné aplikace akademického výzkumu a průmyslového partnerství ve prospěch globálních vodních a ekologických výzev.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Komunitní zahrada Centrum Černý Most

Kokoza, o.p.s.

V sousedství budovy centra byla vybudována komunitní zahrada, která umožňuje sousedům z této městské části pěstovat vlastní zeleninu a ovoce a přispět tak k vlastní potravinové soběstačnosti. Zahrada byla vybudována v souladu s principy udržitelnosti – obsahuje bylinné, keřové i stromové patro, pracuje s minimální potřebou vody, která navíc pochází z retenční nádrže s vodou svedenou ze střechy centra. Díky tomu dochází k vyššímu absorbci CO₂ a ochlazování okolí. Díky skladbě rostlin přispívá zahrada ke zvýšení biodiverzity v místě. V komunitní zahradě se nachází i včelstvo. Sousedé pěstují ve vyvýšených záhonech zbudovaných podle permakulturních principů. Zahradníci byli navíc edukováni v tom, jak se o zahradu starat co nejvíce v souladu s přírodními principy. V zahradě je kromě velkého hmyzodomu umístěn i kompostér, ve kterém sousedé zpracovávají bioodpad rostlinného původu ze svých domácností a předchází tak vzniku odpadu. Vzniklý kompost je pak určen k péči o celou zahradu.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Nová éra Komerční banky je otevřenější i pro nevidomé a nedoslýchavé

Komerční banka a.s.

Nová éra Komerční banky, do které jsme vstoupili roce 2023, je výsledkem vývoje nového bankovního core systému. Nabízí řadu novinek také pro znevýhodněné klienty s různým druhem handicapu. Ve spolupráci s našimi handicapovanými klienty jsme navrhli inteligentní produkty a služby, abychom vylepšili jejich klientský zážitek s Komerční bankou.
Pro klienty s poruchou zraku máme tato nová řešení:
• Aplikace KB+ je nyní více přístupná lidem s poruchou zraku.
• Jako první banka na českém trhu jsme začali vydávat designy karet s unikátními výřezy – tzv. Touch Card.

Klienti s poruchou sluchu mají možnost využít službu eScribe, díky které se rozhovor klienta a bankovního poradce na pobočce živě přepisuje na obrazovku.
Klienti se jiným zdravotním znevýhodněním mohou využívat bezbariérové bankomaty a pobočky:
• z celkového počtu 209 poboček je 158 v bezbariérovém režimu.
• z celkového počtu 796 bankomatů je 724 bezbariérově přístupných.
(Komerční banka, konec roku 2023)

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Lidl na cestě k minimalizaci odpadu

Lidl Česká republika s.r.o.

V lednu 2021 společnost Lidl přijala ambiciózní cíl omezit špatně manipulovaný odpad (skládkované a spalované) na maximálně 5 % do konce obchodního roku 2022. Abychom dosáhli našeho cíle, museli jsme z odpadu vytřídit využitelné složky a najít pro ně odbyt. Bylo nezbytné, abychom dodržovali standardy třídění a skladování našich odpadů. Dodržování těchto standardů podpořily takzvané fyzické analýzy odpadů ve spolupráci Institutem cirkulární ekonomiky. Fyzická analýza probíhá tak, že obsah každého koše byl rozebrán na prvočinitele a pečlivě roztříděn: zvlášť účtenky, obaly od potravin, kelímky z kávomatu či plechovky od nápojů. Tyto analýzy nám pomohly určit odpady, které jsme doposud netřídili – příkladem může být kávová sedlina z kávomatů, které každá prodejna vyprodukuje až 6 kilogramů. Důležitou složkou je také školení našich zaměstnanců a zvyšování povědomí o problematice odpadového hospodářství.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Energie sbalená na cesty – dodávání stlačeného biometanu pro MHD

Meryden, a.s.

Stanice Meryden bioplynová stanice vyrábí elektrickou energii, kterou dodává primárně do sítě (asi 20 % pro vlastní využití) a tepelnou energii, kterou cca ze 70 % využívá k vytápění areálu a dodávce sušárně ovoce společnosti Petruska. Biometanová jednotka společnosti Gasea, která vyrábí biometan z bioplynu, který je z hnoje, kejdy, zbytků jablek, cukrovarských řízků a travní senáže. Zároveň vyrobený biometan tlačí do trailerů a převáží do Jihlavy, kde se používá jako palivo pro autobusy MHD. Biometan má nižší spalné teplo než zemní plyn, z toho důvodu je do využití dopravy vhodnější než zemní plyn. Díky tomu Jihlavská bioplynová stanice nemusí stlačovat zemní plyn u sebe a nemusí tak nakupovat neekologickou energii ze sítě pro stlačení. Dodaný bioCNG má zápornou emisní stopu. Projekt má certifikaci udržitelnosti a certifikaci ISCC. Realizován byl díky dotačnímu programu EU a financování České spořitelny.
1 trailer = cca 1 700 kg = 2 300 m3 biometanu = cca 23MWh spalného tepla

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Optimalizace procesů nepřímých elektrických ohřevů

namitech s.r.o.

Valná většina tepelných procesů má svoje ztráty. Zde jsme našli velmi zajímavý potenciál k úsporám. Vyvinuli jsme vlastní zařízení, elektrický měnič, který mění průběh napětí a proudu. Tyto změny přináší změnu výkonu topného elementu a s tím i teplotních poměrů na tělese. To pak i změny v celém procesu ohřevu. V praxi kombinace našeho měniče a správného topného tělesa přináší do procesu ohřevu následující výhody: zvýšení dynamiky ohřevu, snížení proudové zátěže, snížení spotřeby elektrické energie, zvýšení produktivity, snížení produkce CO₂. Naše zkušenosti dnes převádíme do znalostní databáze. K dnešku máme k dispozici základní výpočetní modul, který velmi zrychluje a zpřesňuje naši práci. Své poznatky zaznamenáváme do databáze, která je využita k pokroku a vylepšení našeho phenomenologického, výpočetního modelu. Nárůst naší znalostní databáze také umožňuje aplikaci do stále většího počtu instalací.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Jak proměnit plýtvání potravinami v profit

Nesnězeno by Munch a Penny Market s.r.o.

Projekt, realizovaný ve spolupráci s PENNY Marketem, představuje inovativní řešení problému plýtvání potravinami prostřednictvím aplikace Nesnězeno, která zákazníkům umožňuje zakoupit balíčky s potravinami blížícími se konci trvanlivosti za min. 50 % jejich původní ceny. Tento přístup nejenže snižuje objem potravinového odpadu, ale zároveň posiluje povědomí o důležitosti udržitelné spotřeby. Od našeho společného startu v dubnu 2023 jsme zaznamenali výrazný úspěch: zachránili jsme potraviny v hodnotě přes 1,7 milionu Kč a naší službu využilo více než 5 236 zákazníků. S úžasnou úspěšností prodeje 98,2 % a plány na rozšíření partnerství na dalších 149 prodejen, dokládáme, že udržitelné podnikání je nejen možné, ale i vysoce efektivní. Tato spolupráce je zásadním krokem k dosažení našeho cíle – minimalizace potravinového odpadu a podpora udržitelného rozvoje.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Pilotní projekt vratných stojanů v retailu místo jednorázových

Nestlé Česko s.r.o.

Doposud využívané tisíce kartonových stojanů, které se často po dvou týdnech vyhazují, nahradí drátěné modely navržené na principech cirkulární ekonomiky. Nový systém snižuje ekologickou zátěž a současně šetří lidské zdroje v provozu. Díky permanentnímu řešení se sdílením minimalizuje celková environmentální zátěž, což potvrzuje také studie LCA. Navíc systém sdílených stojanů pomáhá řešit budoucí problémy s nedostatkem dřeva, výrobků z něj, tedy i papíru, a jejich dalšího využití a recyklace. Ekonomicky je cílem nezvyšovat současné náklady spojené s nákupem jednorázových stojanů. LCA studie srovnává environmentální dopady kartonových a cirkulárních stojanů, přičemž cirkulární (drátěný) stojan z pohledu celkové environmentální zátěže na životní prostření vychází až 5krát lépe než stojan kartonový.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Doručovanie založené na princípoch cirkulárnej ekonomiky

Packeta Slovakia s. r. o.

Packeta ako doručovacia spoločnosť identifikovala potrebu hľadania ekologickejších riešení obalových materiálov. Spolu s firmou Corplex vyvinula pre klienta Telekom špeciálne kartónplastové boxy a systém ich cirkulácie naspäť od zákazníkov, ktorý by mal znížiť množstvo využívaného materiálu o 65 %. Navyše, po životnom cykle boxov je možné až 95 % materiálu z nich recyklovať a vyrobiť ďalšie v rovnakej kvalite. Naším cieľom je úplne eliminovať odpad z jednorazových obalov. Toto riešenie je výhodné pre všetky strany, keďže je ekonomickejšie, ekologickejšie a efektívnejšie z hľadiska opätovného používania krabíc, ktorých sa nemusí zbavovať adresát a odosielateľ tak nemusí použiť na ďalšie zásielky nové obaly. Krabice sme označili pútavým nápisom a slovnou hračkou „Toto je prevratná krabica (Recyklujeme – použijeme znova – redukujeme)“, aby sme upozornili na jej jedinečnosť a zdôraznili naše ekologické posolstvo. Máme ambíciu ponúknuť toto riešenie aj ďalším našim e-commerce partnerom.

Poster si môžete pozrieť TU.

Panattoni Park Cheb South – hala Autodoc, nejzelenější budova na světě

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Logistická hala Autodoc v Panattoni Parku Cheb South není jen průmyslovým objektem, ale i výjimečnou odezvou na ekologické výzvy současnosti. Drží titul nejzelenější průmyslové budovy na světě s certifikací BREEAM 2016 New Construction na úrovni Outstanding a rekordním skóre 94,2 %. Panattoni Park Cheb South, vybudovaný na brownfieldu bývalých strojíren, představuje šest budov, z nichž dvě mají úroveň certifikace Outstanding. Již výstavba distribučního centra Autodoc byla vedena s důrazem na ekologii – přes 85 % stavebního odpadu bylo recyklováno. Okolní krajinu tvoří původní druhy zeleně, v areálu naleznete hmyzí hotel, ještěrkoviště a hnízdní budky pro veverky. Zaměstnanci využívají venkovní posilovnu, moderní jídelnu, relaxační prostor či ekologickou dopravu autobusovou linkou. Nechybí nabíjecí stanice pro elektromobily a zamykací stojany pro kola.
Hala je symbolem efektivní a moderní průmyslové výstavby s minimálním dopadem na životní prostředí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Barveno kávovou sedlinou

PLASTIA s.r.o.

Společně s kolegy z Coffee!Up jsme vyvinuli a na trh uvedli produkty, které jsou místo chemických barev obarveny kávovou sedlinou. Materiál je plně recyklovatelný – ve třídě „A“ dle „Design for Recycling“, třídící test na automatické třídící lince potvrdil jeho plnou tříditelnost (dle standardů RecyClass). Materiál je využit v designových produktech firmy PLASTIA s.r.o.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Biometan – Využití kalového plynu na ÚČOV Praha

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Celková produkce bioplynu na ÚČOV Praha je 15 milionů m3 ročně. Technologie pro výrobu biometanu z toho může využít až 2 miliony m3 bioplynu za současné produkce přibližně 1,3 milionů m3 biometanu ročně. Potrubí těžebního plynovodu, přes který je vyrobený biometan dodáván do pražské plynovodní sítě, je navrženo a realizováno tak, aby bylo umožněno převedení veškeré produkce bioplynu do plynovodní sítě.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Zpracování SDO na udržitelný produkt ve výrobě stavebních hmot

RED-BETON s.r.o.

Unikátní inovativnost našeho konceptu je postavena na komplexním zpracování stavebně demoličního odpadu a opírá se o snižující se dostupnost přírodního kameniva. Využitím stavebních odpadů snižujeme potřebu skládkování odpadu a současně těžby přírodního kameniva. Dokážeme nahradit až 100 % přírodního kameniva v betonech. Vracíme do oběhu cennou surovinu a na principech udržitelnosti tak chráníme přírodní zdroje na zemi. Tím je současně snižována uhlíková stopa a naplňujeme cíle národní i evropské odpadové legislativy.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Dobrý soused Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Prostřednictvím Nadace Smurfit Kappa každoročně rozdělujeme 3 miliony eur. V roce 2023 jsme jen v ČR přispěli na 11 projektů částkou téměř 0,5 milionu eur. A za posledních 5 let jsme pomohli 3 000 potřebných. Organizace žádající Nadaci o podporu mají peníze na účtu téměř obratem, pokud projekt splňuje kritéria. Iniciativu jsme zahájili v roce 2018 postupným zapojováním našich zaměstnanců, kteří se stali takovými průvodci žadatelů, tj. vhodné organizace v okolí závodů vyzvou, pomohou jim s vyplněním žádosti a pokud je to nutné, pomáhají s jeho realizací. Právě díky našim průvodcům jsme v roce 2023 podpořili tolik projektů. Jedná se zejména o projekty v oblastech vzdělávání, základní péče a snižování existujících nerovností. Chceme zlepšovat situaci tam, kde stát už nemá prostředky pomáhat, nebo kde je příliš mnoho žadatelů na malé množství příspěvků. Zaměřujeme se na podporu škol, sdružení, hospiců, stacionářů, příspěvkových a neziskových organizací. Pomáháme dětem, dospělým i seniorům.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Samorost od Buřinky

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Samorost zkoumá, jak mykokompozit implementovat do stavebnictví. Cílem je i šíření osvěty o tomto materiálu. Projekt odstartoval v r. 2023. Stojí za ním spolek MYMO (odborníci z ČVUT a firma Mykilio) a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která je jeho iniciátorem a donátorem. Rok 2023 jsme zasvětili testování mykokompozitu a výrobě designových produktů. Provedli jsme laboratorní testy zaměřené na hoření, tah, tlak a rozlupčivost. Výsledky prokázaly, že materiál je díky svým vlastnostem skvělou alternativou neekologických materiálů (např. polystyrenu), navíc lépe odolává ohni. Vrcholem roku 2023 byla jedinečná expozice nábytku a interiérových doplňků z mykokompozitu na mezinárodním festivalu Designblok. Demonstrovali jsme tak nejen výjimečnost a udržitelnost tohoto materiálu, ale i jeho krásu. V roce 2024 pokračujeme v dalším testování, chystáme výstavy ve Španělsku a vybraných regionech ČR. Intenzivně pracujeme na výrobě vrcholného počinu. Ten bude ohlášen v dubnu.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Výzkum a vývoj alternativních pohonů vozidel TATRA

TATRA TRUCKS a.s.

Alternativní pohon těžkých nákladních vozidel TATRA je součástí dotačních programů. TATRA TRUCKS a.s. v tomto ohledu spolupracuje s institucemi ÚVJ Řež, VŠCHT Praha, Centrum výzkumu Řež a DEVINN Jablonec nad Nisou. Projekt TATRA FORCE e-DRIVE FCEV je aplikací elektrického pohonu s palivovými vodíkovými články s přesahem do výzkumu vhodnosti palivových článků, na které standardní provoz našich vozidel klade významně odlišné nároky než u konkurence. Současně s projektem pohonu probíhá výzkum a vývoj výroby a možné distribuce tzv. zeleného vodíku, který je pro udržitelnou stránku projektu nezbytný. Současně se projekt propisuje do vývoje metodiky, nakládání a práce s jednotlivými komponenty alternativních pohonů a udržitelného pracovního přístupu zaměstnanců. Spolupráce s akademickým světem zahrnuje komplexní přístup k vývoji udržitelného vodíkového ekosystému s využitím výsledků jak ve výrobní a provozní praxi, tak jako zvýšení možnosti vzdělávání vlastních zaměstnanců a studentů na VŠ.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Snížení emisní stopy díky optimalizaci chladicích prvků v prodejnách

Tesco Stores ČR a.s.

Projekt minimalizuje dopad chlazení na životní prostředí v rámci dvou strategií: zvýšení účinnosti chladniček a přechodu na chladicí plyny s nízkým emisním indexem. Pro zvýšení účinnost chlazení instalujeme na chladničky dveře, které zabraňují úniku studeného vzduchu do okolí. To nejen šetří energii, ale také výrazně snižuje emise spojené s chlazením. Zákazníci byli zpočátku rozpačití z nutnosti otvírat dveře, záhy se přizpůsobili a ocenili dlouhodobé výhody udržitelnějšího nakupování. Kromě toho jsme začali vyměňovat chladicí plyny za ty s nízkým emisním indexem. Tento krok zajišťuje, že naše chladicí systémy fungují se sníženou uhlíkovou stopou a naplňují tak náš cíl být do roku 2035 emisně neutrální. Úspěch projektu spočívá v jeho dvojím dopadu – nejenže zmírňuje dopady na změnu klimatu, ale také demonstruje přizpůsobivost spotřebitelů ekologickým postupům. Kombinací těchto strategií náš projekt nejen snižuje provozní náklady, ale i podporuje pocit odpovědnosti spotřebitelů za životní prostředí.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Urbanity Campus Tachov

URBANITY Development a.s.

Urbanity Campus Tachov mění pohled na průmyslovou výstavbu. Jedná se o první projekt v České republice, který získal prestižní certifikaci BREEAM Communities pro udržitelné čtvrti měst a dosáhl nejvyššího hodnocení ve střední a východní Evropě. Unikátnost tohoto kampusu je propojením jeho historie, která sahá do roku 1967. Původní budovy byly v posledních letech zrekonstruovány za plného provozu nájemců v kombinaci s výstavbou nové budovy na nevyužitém území. Klienti mají možnost využívat střešní FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm a nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Součástí projektu je také již otevřená dětská skupina, závodní lékař, relax zóny či například budky pro ptactvo a hmyzí hotel, které vyrobili studenti místní SPŠ v rámci svojí praxe. Projekt byl velmi intenzivně projednáván s místní komunitou a spolky a těší se velké podpoře místní samosprávy. Budoucí koncept bude ještě doplněn o ubytování hotelového typu, jídelnu a plnohodnotnou mateřskou školu pro veřejnost.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Jak snížit emise v dopravě a zároveň na tom ušetřit

Yedem s.r.o.

My jsme Yedem a pomáháme firmám a městům snížit počet dojíždějících aut, snížit emise CO₂ a snížit náklady za dopravu. Jako příklad uvedeme jadernou elektrárnu Dukovany, kde se nám podařilo snížit emise o 100 tun CO₂eq ročně a zároveň se nám podařilo zlevnit dopravu, ušetřit miliony Kč na autobusových linkách a novém parkovišti. To vše pomoci naší chytré aplikace na spolujízdu, která propojuje zaměstnance a nabízí jim nejlepší trasu a spolujízdu s dalšími kolegy. Za spolujízdu nejen šetří peníze a pomáhají šetřit přírodu, ale šetří také čas, protože dostávají ta nejlepší parkovací místa a nemusejí žádná hledat. Navíc za ušetřené CO₂ sbírají body, které mohou vyměnit za různé finanční a nefinanční benefit. V JE Dukovany pracuje okolo 3 000 lidí, perimetr dojezdu je zhruba 30 km. Zaměstnanci nemají moc jinou alternativu jak se dostat do práce než autem. V JE Dukovany bylo jen 500 parkovacích míst a parkoviště praskalo ve švech. Toto je příklad z jedné lokality. Víte kolik máme takových lokalit?

Poster si můžete prohlédnout ZDE.

Chcete vystavit svůj udržitelný projekt
na příštím summitu?

Kontaktujte nás