BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230915T123548Z DESCRIPTION:Zveme vás na druhý ročník Czech & Slovak Sustainability Sum mitu\, který se bude konat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha. Zúčastn ěte se summitu nebo staňte se partnerem a pomozte podpořit zavádění udržitelné praxe na lokálních trzích.\n \nCO BUDE STEJNÉ?\n* udržit elnost v praxi – žádný greenwashing\, žádné plané řeči\n* širo ký záběr: výroba\, stavebnictví\, maloobchod\, farmacie\, balení\, s upply chain\, logistika\, doprava\n* spolupráce se špičkovými odborní ky na udržitelnost z vědecké komunity\n* organizátor s 31letou zkušen ostí s pořádáním odborných akcí\n* celoroční mediální pokrytí summitu\n* kompletní pokrytí českého a slovenského trhu\n \nCO BUDE N OVÉHO V ROCE 2024?\n* nové místo\, které umožní jak plynulou výměn u názorů a zkušeností v konferenčním sále\, tak živý networking v zákulisí\n* prostor pro více než 500 účastníků\n* k výběru růz né interaktivní konferenční sekce a workshopy podle dosavadních znalo stí účastníků\n* širší okruh zainteresovaných stran pro smyslupln ější diskuzi\, větší zapojení státních institucí\n* rozšířen é příležitosti pro interakci a vytváření kontaktů mezi účastník y summitu\n \nJAK SE MŮŽETE ZÚČASTNIT CZECH & SLOVAK SUSTAINABILITY SU MMITU?\n* Staňte se partnerem summitu a podpořte zavádění udržiteln ých postupů na českém a slovenském trhu.\n* Nominujte svůj udržitel ný projekt do konferenčního programu a na ocenění Sustainability Star 2024.\n* Zúčastněte se praktických workshopů a diskutujte o způsobe ch\, jak zlepšit udržitelnost nejen ve vaší společnosti\, ale i na tr hu jako celku.\n* Propojte se se stovkami dalších odborníků na udržit elnost a navažte nové kontakty\, které mohou vaší společnosti pomoci .\n* Najděte inspiraci k realizaci svých vlastních projektů.\n \nZajis těte si pravidelné informace o přípravách summitu:\n1. registrujte se k odběru summitového newsletteru na www.atozregistrace.cz/sustainabilit y-summit \n2. sledujt e nás na sociálních sítích: www.linkedin.com/company/atoz-group/ \n3. navštivte pravidelně web www.SuSu2024.cz \n \nOznačte v události na Link edInu\, že se zúčastníte\, a dejte vědět svým kontaktům a sledovat elům\, že vás mohou potkat na Sustainability Summitu:\nhttps://www.link edin.com/events/7108420010187833346/\n \nA hlavně se nezapomeňte registr ovat na webu summitu:\nhttps://www.sustainabilitysummit.cz/registrace/\n \ nTěšíme se na viděnou v dubnu 2024 na druhém summitu manažerů udrž itelnosti!\n \nV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!\n \nTeré zia Radková\nproject manager\nterezia.radkova@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\nwww.SuSu2024.cz \n \n \n \n_________________________\ n \nWe invite you to the second Czech & Slovak Sustainability Summit\, whi ch will be held on April 25\, 2024\, at the Cubex Center Prague. Attend th e summit or become a partner and help support the implementation of sustai nable practices on the local markets.\n \nWHAT WILL BE THE SAME?\n* sustai nability in practice – no greenwashing\, no empty talk\n* a broad focus: production\, construction\, retail\, pharma\, packaging\, supply chain\, logistics\, transport\n* cooperation with top sustainability experts from the scientific community\n* an organizer with 31 years of experience organ izing professional events\n* year-round media coverage of the summit\n* co mplete coverage of the Czech and Slovak markets\n \nWHAT WILL BE NEW IN 20 24?\n* a new venue that will allow both a smooth exchange of opinions and experiences in the conference hall\, as well as lively networking behind t he scenes\n* space for more than 500 participants\n* the chance to choose different interactive conference sections and workshops according to the c urrent knowledge of the participant\n* a wider range of interested parties for a more meaningful discussion\, greater involvement of state instituti ons\n* expanded opportunities for interaction and networking among summit participants\n \nHOW CAN YOU PARTICIPATE IN THE CZECH & SLOVAK SUSTAINABIL ITY SUMMIT?\n* Become a partner of the summit and support the implementati on of sustainable practices on the Czech and Slovak markets.\n* Nominate y our proven sustainable project for inclusion in the conference program and for the Sustainability Star 2024 award.\n* Take part in the practical wor kshops and discuss ways to improve sustainability both on the market as a whole and in your company.\n* Network with hundreds of other sustainabilit y experts and make new contacts that can help your company to become more sustainable.\n* Find inspiration to implement successful sustainable proje cts of your own.\n \nGet regular information about the preparations of the summit:\n1. sign up for the summit newsletter at www.atozregistrace.cz/su stainability-summit \ n2. follow us on the social media profiles: www.linkedin.com/company/atoz- group/ \n3. regularly visit the website www.SuSu2024.cz \n \nMark in the Link edIn event that you will attend and let your contacts and followers know t hat they can meet you at Sustainability Summit:\nhttps://www.linkedin.com/ events/7108420010187833346/\n \nAnd most importantly\, don't forget to reg ister on the summit website:\nhttps://www.sustainabilitysummit.cz/en/regis tration/\n \nWe look forward to seeing you in April 2024 at the second sum mit of sustainability managers!\n \nIf you have any questions\, do not hes itate to contact us!\n \nTerézia Radková\nproject manager\nterezia.radko va@atozgroup.cz \n+420 733 521 575\n www.SuSu2024.cz \n \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20240425T230000 DTSTAMP:20230915T123548Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20240425T080000 LAST-MODIFIED:20230915T123548Z LOCATION:Cubex Centrum Praha spol. s r. o. (Na strži 63\, 140 00 Praha H lavní město Praha) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Czech & Slovak Sustainability Summit 2024 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010D64101E1E7D901000000000000000 010000000AEA509559D41EA49B351CC6B8D5911EE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Zveme vá\;s na dru hý\; roční\;k Czech &\; Slovak < span class=SpellE>Sustainability Summitu\, který\; se bude ko nat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha. Z&uacut e\;častněte se summitu nebo staňte se partnerem a pomozte podpořit zav á\;dění\; udržitelné\; praxe na loká\;lní\ ;ch trzí\;ch.

 \;

CO BUDE STEJNÉ\;?

 • udržitelnost v praxi –\ ; žá\;dný\; greenwashing\, ž&aacut e\;dné\; plané\; řeči
 • široký\; zá\;běr: vý\;roba\, stavebnictví\;\, maloobchod\, farmacie\, balení\;\, supply chain\, logistika\, doprava
 • spoluprá\;ce se špičkový\;mi odborn&ia cute\;ky na udržitelnost z vědecké\; komunity
 • organizá\;tor s 31letou zkušeností\; s p ořá\;dá\;ní\;m odborný\;ch akcí\;
 • celoroční\; mediá\;lní\ ; pokrytí\; summitu
 • kompletn& iacute\; pokrytí\; české\;ho a slovenské\;ho trhu< /o:p>

 \;

CO BUDE NOVÉ\;HO V ROCE 2024?

 • nové\; mí\;sto\, které \; umožní\; jak plynulou vý\;měnu ná\;zorů a zkušeno stí\; v konferenční\;m sá\;le\, tak živý\; netwo rking v zá\;kulisí\;
 • prostor pro ví\;ce než 500 ú\;častní\;ků
 • k vý\;běru různé\; interaktivn& iacute\; konferenční\; sekce a workshopy podle dosavadní\;ch znalostí\; ú\;častní\;ků
 • širší\; okruh zainteresovaný\;ch stran pro smysl uplnější\; diskuzi\, větší\; zapo jení\; stá\;tní\;ch institucí\;< /li>
 • rozší\;řené\; pří\;ležitosti pr o interakci a vytvá\;ření\; kontaktů mezi ú\;častn&ia cute\;ky summitu

 \;

JAK SE MŮŽETE ZÚ\;ČASTNIT CZECH &\; SLOVAK SUSTA INABILITY SUMMITU?

 • Staňte se partnerem summitu a podpořte zav&aacu te\;dění\; udržitelný\;ch postupů na české\;m a slov enské\;m trhu.
 • Nominujte sv ůj udržitelný\; projekt do konferenční\;ho programu a na oc enění\; Sustainability Star 2024.
 • Zú\;častněte se praktický\ ;ch workshopů a diskutujte o způsobech\, jak zlepšit udržitelnost neje n ve vaší\; společnosti\, ale i na trhu jako celku.
 • Propojte se se stovkami další\;ch odborn í\;ků na udržitelnost a navažte nové\; kontakty\, kter&eacu te\; mohou vaší\; společnosti pomoci.
 • Najděte inspiraci k realizaci svý\;ch vlastní\;ch projektů.

 \;

< p style='margin:0cm'>Z ajistěte si pravidelné\; informace o pří\;pravá\;ch su mmitu:

 1. registrujte se k odběru sum mitové\;ho newsletteru na www.atozregistrace.cz/sustainability-summit
 2. sledujte n&aa cute\;s na sociá\;lní\;ch sí\;tí\;ch: www.linkedin.com/company/atoz-gr oup/
 3. navštivte pravidelně web www.SuSu202 4.cz

 \;

Ozna čte v udá\;losti na LinkedInu< span style='font-size:12.0pt\;mso-ascii-font-family:Calibri\;mso-hansi-fon t-family:Calibri\;mso-bidi-font-family:Calibri'>\, že se zú\;častn í\;te\, a dejte vědět svý\;m kontaktům a sledovatelům\, ž e vá\;s mohou potkat na Sustainability Sum mitu:

https://www.linkedin.com/events/7108420010187833346/

 \;

A hlavně se nezapomeňt e registrovat na webu summitu:

https://www.sustainabilitysummit.cz/registrace/

 \;

Těší\;me se na viděnou v  \;dubnu 2024 na druhé\;m summitu manažerů udržitelnosti!

 \;

V pří\;padě dotazů n&aac ute\;s nevá\;hejte kontaktovat!

 \;

Teré\;zia Radková\;

project manager

terezia.radkova@atozgrou p.cz

+420 733 52 1 575

www.SuSu2024.cz

 \;

< img border=0 width=605 height=340 id="Obr_x00e1_zek_x0020_1" src="cid:imag e001.jpg@01D9E7E1.D55D2710" alt="Obsah obrá\;zku text\, sní\;m ek obrazovky\, Pí\;smo \; \;Popis byl vytvoř\;en automatic ky">

 \;

____________________ _____

 \;

We invite you to the second Czech &\; Slovak Sust ainability Summit\, which will be held on April 25\, 2024\, at the Cubex Center Prague. Attend the summit or become a part ner and help support the implementation of sustainable practices on the lo cal markets.

 \;

WHAT WILL BE THE SAME?

 • sustainability in practice –\; no greenwashing\, no emp ty talk
 • a broad focus: production\, construc tion\, retail\, pharma\, packaging\, supply chain\, logistics\, transport< o:p>
 • cooperation with top sustainability experts from the scientific community
 • an organizer w ith 31 years of experience organizing professional event s
 • year-round media coverage of the su mmit
 • complete coverage of the Czech and Slov ak markets

 \;

WHAT WILL BE NEW IN 2024?

 • a new venue that will allow both a smooth exchange of opi nions and experiences in the conference hall\, as well as lively networkin g behind the scenes
 • space for more than 500 participants
 • the ch ance to choose different interactive conference sections and workshops acc ording to the current knowledge of the participant
 • a wider range of interested parties for a more meaningful discussion\, greater involvement of state institutions
 • expanded opportunities for interaction and networking among summit part icipants

 \;

HOW CAN YOU PARTICIPATE IN THE CZECH &\; SLOVAK SUSTAINABILITY SUMMIT?

 • Become a pa rtner of the summit and support the implementation of sustainable practice s on the Czech and Slovak markets.
 • Nominate your proven sustainable project for inclusion in the conference program an d for the Sustainability Star 2024 award.
 • Ta ke part in the practical workshops and discuss ways to improve sustainabil ity both on the market as a whole and in your company.
 • Network with hundreds of other sustainability experts and make new contacts that can help your company to become more sustainable.
 • Find inspiration to implement successful sustainab le projects of your own.

 \;

Get regular information about the preparations of the summit:

 1. sign up f or the summit newsletter at www .atozregistrace.cz/sustainability-summit< /span>
 2. follow us on the social media profiles: www.linkedin.com/company/atoz-group/
 3. regularly visit the website www.SuSu2024.cz

 \;

Mark in the LinkedIn event th at you will attend and let your contacts and followers know that they can meet you at Sustainability Summit:

https://www.linkedin.com/events/7108420010187833346/< /o:p>

 \;

And most importantly\, don't forge t to register on the summit website:

https://www.sustainabilitysummit.cz/en/registr ation/

&nbs p\;

We look forward to se eing you in April 2024 at the second summit of sustainability managers!

 \;

If you have any questions\, do not hesitate to contact us!

 \;

Ter&eac ute\;zia Radková\;

project manager

t erezia.radkova@atozgroup.cz

+420 733 521 575

www.SuSu2024.cz

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR